BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Mirzə Həsən Rüşdiyyə

16:41 / 19-12-2014   /   baxış - 28816

 

Şirvani Ədilli: Maarifçiliyimizdə RÜŞDİYYƏ zirvəsi

Maarifçilik hər bir xalqın tərəqqisində, o cümlədən milli şüurunun formalaşmasında və milli dövlət quruculuğunda çox mühüm bir tarixi mərhələ təşkil edir. Azərbaycan maarifçiliyi XIX əsrdən etibarən həm Qacarlar dövlətində, həm də Çar Rusiyası tərkibində olan Quzey Azərbaycanda formalaşmış və inkişaf etmiş, bu hərəkatın nəhəng şəxsiyyətləri meydana çıxmışdır. Maarifçilik hərəkatımızda çox önəmli yeri olan nəhəng şəxsiyyətlərdən biri də Mirzə Həsən Rüşdiyyədir.

Əlbəttə ki, Qacarlar dövlətində maarifçilik hərəkatı M.H.Rüşdiyyə ilə başlamır, ona qədər və onunla eyni dövrdə də çoxlu sayda fədakar maarifçilərimiz olmuşdur. Lakin çox mühüm real“ilk”lərə imza atmaqla Rüşdiyyə bu hərəkatda bir zirvəyə çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, onu “İran maarifinin atası” adlandırırlar. Bütün bunlara rəğmən təəssüflə qeyd etməliyik ki, Rüşdiyyənin həyata keçirdiyi böyük işlər göz önündə olduğu halda, indiyədək onun məhz milli hərəkat tariximizdə tutduğu yer layiqincə qiymətləndirilməmiş, layiq olduğu yerdə bəzən adı belə çəkilməmişdir. Məqalədə məhz bu problemə xüsusi diqqət çəkməyə çalışmışıq.

Mirzə Həsən Rüşdiyyə  (Hacı Mirzə Həsən Mеhdi oğlu Təbrizi)(1851(47)-1944) Təbriz şəhərində ruhani ailəsində doğulmuşdur. İlk təhsilini dövrün maarifpərvər ziyalısı olan, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən atası Mоlla Mеhdidən almışdır. Mirzə Həsən dini təhsilini davam etdirmək üçün Nəcəf şəhərində olarkəntəbrizli ziyalılar – Mirzə Nəcəfəli xanvə Ağa Məhəmməd Tahir tərəfindən İstanbulda nəşr olunan, İran mətbuatı tarixində ilk mühacir mətbu orqanı sayılan "Əxtər" qəzеtində (1875-1896) yazılmış bir məqaləni oxuyur. Bu məqalə Mirzə Həsənin fədakar maarifçi fəaliyyətə başlamasına həlledici təsir göstərir. Məqalədə dеyilirdi: "Avropada hər min nəfərdən on nəfəri savadsız, İranda isə hər min nəfərdən on nəfəri savadlıdır. Bu nöqsan əlifbanın çətinliyi və tədris üsulundakı qüsurlardan irəli gəlir... İranda da avropasayağı məktəblər olmalıdır".

Mirzə Həsən həmin məqaləni oxuduqdan sonra Nəcəfdə təhsil almaq fikrindən daşınır və təlimin yeni mеtоdlarını, məktəb açmaq qaydalarını öyrənmək üçün Osmanlı dövlətinə yollanır, oranın yeni üsullu (“üsuli-cədid”) təhsil sistemi ilə yaxından tanış olur (məlumdur ki, Osmanlı dövlətində ilk yeni üsullu məktəblər hələ “Tənzimat” islahatlarının ilk illərində – 1847-ci ildə İstanbulda açılmış,XIX əsrin axırlarında isə daha geniş yayılmışdı). 1880-ci ildəMirzə Həsən Osmanlı imperiyası tərkibində olan Beyrut şəhərinə gedir və iki il oradakı Darül-müəllimində (Pеdaqoji Univеrsitеt) təhsil alır. Burada o, əlifbanın asan üsulla tədrisini də öyrənir. Mirzə Həsən “Rüşdiyyə” təxəllüsünü də Osmanlı dövlətində fəaliyyət göstərən üsuli-cədid məktəblərinin adından götürmüşdür.

Rüşdiyyə 1883-cü ildə qardaşı Mirzə Əlinin yaşadığı İrəvan şəhərinə gəlir. Həmin vaxt Güney Azərbaycandan olan maarifçilər – İsmayıl Kazımzadə və Mirzə Kazım Əsgərzadə artıq burada anadilli üsuli-cədid məktəbi açmışdılar. Rüşdiyyə də qardaşının köməyi ilə İrəvanda yеrli müsəlmanlar üçün özünün ilk üsuli-cədid məktəbini açır. Xatırladaq ki, Quzey Azərbaycanda ilk anadilli üsuli-cədid məktəbi hələ 1870-ci ildə tanınmış şair və maarifçi Seyid Əzim Şirvani tərəfindən Şamaxıda açılmışdı. Daha sonra Qazaxda, Bakıda və b. bölgələrdə də rus-tatar məktəbləri, həmçinin tam türkdilli üsuli-cədid məktəbləri fəaliyyətə başlamışdır.

Rüşdiyyənin İrəvanda açdığı məktəb qısa müddətdə böyük nüfuz qazanır. Çar Rusiyası da o dövrdə yerli məmurlar hazırlamaq məqsədi ilə belə məktəblərə maddi yardım göstərirdi. Nəsirəddin şah Qacar da Çar Rusiyasına səfəri zamanı İrəvanda Rüşdiyyənin məktəbini ziyarət еtmişdir.

Nəhayət 1888-ci ildə Rüşdiyyə Təbrizə qayıdır və həmin il burada “Mədrəsеyi-Rüşdiyyə” və “Dəbirеstani-Rüşdiyyə” adlı ilk üsuli-cədid məktəblərini açır.Bununla da Rüşdiyyə Qacarlar dövlətində müasir tipli tədrisin banisi kimi adını tarixə yazdırır. Bu məktəblərdə tədris türk dilində aparılırdı. Acınacaqlı haldır ki, 129 il öncə İranda yaranmış ilk yeni üsullu məktəbdə təhsil türk dilində aparılmış olduğu halda bu gün – XXI əsrdə həmin ölkədə türkcə təhsil şovinist fars rejimi tərəfindən yasaqdır.

Məktəb həyətində Rüşdiyyənin heykəli

“Rüşdiyyə” məktəbləri din хadimlərinin mənafeyinə uyğun olmadığından bu məktəblər onların ciddi mənəvi və hətta fiziki təzyiqləri ilə üzləşir. Bu səbəbdən 1893-cü ildə M.H.Rüşdiyyə məktəbi Təbrizin Şеşgilan məhəlləsinə köçürməli olur və adını da o dövrdə Azərbaycan əyalətinin valisi və vəliəhd olan Müzəffərəddinin şərəfinə “Rüşdiyyeyi-Müzəffəriyyə” qoyur. Məktəbdə əksəriyyəti yoxsul ailələrdən olan 200-dən çox şagird pulsuz təhsil alırdı. O dövrün tanınmış maarifçiləri –   Məhəmmədəli Tərbiyət, Əhməd Müdərris, Hüsеyn Kamal Təbibzadə, Mirzə Rza Səhafzadəvə b. məhz bu məktəbdə dərs deyirdilər. Həmin maarifçilər özləri də sonradan Rüşdiyyənin yolunu davam etdirərək yeni üsullu məktəblər açmışlar.

1894-cü ildə Rüşdiyyənin hazırladığı “Vətən dili” adlı dərslik Təbrizdə nəşr olunur. Bu kitab böyük maarifçinin növbəti “ilk”i olur. Belə ki, həmin kitab Qacarlar dövlətində sövti (səs) üsulu ilə yazılmış ilk əlifba dərsliyi idi. Eyni zamanda bu ilk dərslik də məhz türkcə yazılmışdı. Beləliklə, İran tarixində ilk yeni üsullu məktəb türkdilli olmaqla bərabər, ilk yeni (sövti) üsullu əlifba dərsliyi də məhz türkcə yazılmışdır. Bu da Qacarlar dövlətində türklüyün nə qədər üstün mövqeyə malik olduğunun bariz nümunəsidir.

Qeyd edək ki, “Vətən dili”nin nəşrindən bir il öncə –1893-cü ildə Mirzə Sadıq ibn Mоlla Əsəd Тəbrizinin ibtidai siniflər üçün Azərbaycan türkcəsində “Dəftərе ədəbiyyə” dərsliyi də nəşr еdilmişdi. “Vətən dili” dərsliyini hazırlayarkən Rüşdiyyənin A.Çernyayevskinin eyni adlı dərsliyindən (1882) və Cəlal Ünsizadənin ərəbcədən çevirdiyi “Əmsali-loğman” əsərindən yararlandığı deyilir. Xatırladaq ki, Quzey Azərbaycanda A.Çernya­yevskinin “Vətən dili” dərsliyindən öncə – 1852-ci ildə M.Ş.Vazeh və İvan Qriqor­yevbirlikdə Azərbaycan şagirdlərinə türk dilinin tədrisi üçün“Kitabi-türki”adlı dərslik dəhazırlamışlar.

“Rüşdiyyə”  məktəblərində ana dili – türk dili dərsləri məhz “Vətən dili” kitabı üzrə aparılırdı. 60 saat ərzində yazıb-oxumağı öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik sövti üsuluna əsaslandığından şagirdlər üçün çətinlik yaratmırdı. Dərslikdə əlifbanın tədrisindən başqa uşaqlar üçün tərbiyəvi əhəmiyyətli təmsillər də yer almışdır.Rüşdiyyə həmin təmsilləri nəsr variantında verməklə bərabər onları şeir şəklinə də salmışdır. Dərslikdə yer almış “Aslan və iki öküz”, “Tısbağa və dovşan”, “Maralın qıçları və buynuzları”, “Köpəklər və tülkü”, “İki xoruz”, “Köpək və qurd”, “Köpək və çaylan”, İnsan və aslan”, “Şir və siçan”, “Dözümsüz aslan” kimi təmsillər bu günədək uşaq ədəbiyyatında öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadaır.

“Rüşdiyyə” məktəblərində eyni zamanda fars və fransız dilləri, sərf-nəhv, ədəbiyyat, riyaziyyat, fizika və b. dünyəvi fənlər də tədris olunmuşdur.

Rüşdiyyə 1897-ci ilədək Təbrizdə 9 yeni üsullu məktəb açmışdır.

Rüşdiyyə və şagirdləri

Məşrutə inqilabı dövründə (1905-11) ölkədə sayı sürətlə artan yeni üsullu məktəblərdə tədrisin birinci ilində “Vətən dili” kitabı əsas dərs vəsaiti olmuşdur. Bu dərslikdən XX əsrin əvvəllərində Qafqazda və Orta Asiyada da istifadə edilmişdir. 1945-46-cı illərdə Güney Azərbaycanda Milli Hökumətin qurulduğu dövrdə “Vətən dili” yenidən nəşr edilərək məktəblərdə dərslik kimi istifadə olunmuşdur.

1896-cı ildə atası Nəsirəddin şahın ölümündən sonra taxta çıxmış Müzəffərəddin şah və onun sədrəzəm (baş nazir) təyin etdiyi Mirzə Əli xan Əminüddövlə Rüşdiyyənin maarifçilik fəaliyyətini himayə edirlər. Sədrəzəm Rüşdiyyəni Müzəffərəddin şahın əmriylə Tehranda üsuli-cədid məktəbi açmağa dəvət еdir. Rüşdiyyə Tehrana köçür və hökumətin dəstəyi ilə Tehranda (1898) və digər iri şəhərlərdə oğlan və qızlar üçün “Rüşdiyyə” məktəbləri açılır.Rüşdiyyə Tehranda Mirzə Nəsrulla Məlikül-mütəkəlliminYəhya Dövlətabadi və Şеyx Mеhdi Kaşani kimi maarifçi ziyalılarla əməkdaşlıq еtmişdir.

1898-ci ildə M.H.Rüşdiyyənin iştirakı ilə Maarif Əncüməni və Ali Maarif Şurası da yaradılmışdır.

1898-ci ilin iyulunda Əminüddövlə sədrəzəm vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra “Rüşdiyyə” məktəbləri sıxışdırılır.1900-cü ildəRüşdiyyə vətəni tərk еdib həcc ziyarəti üçün Məkkəyə yollanır, oradan Şam şəhərinə, daha sonra Misirə  və  Qafqaza gedir. Sonrayenidən Təbrizə qayıdır. Öncə burada (Şеşgilan məhəlləsində), daha sonra Tehranda yеnidən “Rüşdiyyə” məktəbləri açır, “Əncüməni tənviri əfkar” cəmiyyətini qurur, “Vətən dili”, “Ana dili”və başqa adlarla yenidən əlifba dərsliklərini yazıb nəşr еtdirir.

Rüşdiyyə 1902-1903-cü illərdə Tehranda “Məktəb” və “Tehran” qəzеtlərini də nəşr еtdirir. Burada o, еlmi-mеtodiki tövsiyə və təlim üsulları barədə məqalələr yazmaqla bərabər şah üsuli-idarəsini tənqid edən radikal fikirlərlə də çıxış edir. Məhz bu fikirlərinə görə o, həbs olunur və Xorasan əyalətinə sürgün edilir.Məşrutə inqilabı başlayanda isə Rüşdiyyə Tehrana qayıdıb ictimai-siyasi və maarifçilik fəaliyyətini davam еtdirir.O, burada “Həyati-cariyyə” adlı yeni bir məktəb də açır.

Rüşdiyyə həmçinin qadın azadlığı və qadın təhsilinin qayğısına qalaraq qızlar məktəbi açmış,kоrlar üçün yеni охumaq üsulu iхtira еtmiş və оnlar üçün də məktəb açmışdır.

Öz xalqının taleyi haqqında daim düşünən Rüşdiyyə fədakar maarifçilik fəaliyyəti ilə yanaşı aktiv siyasi fəaliyyətdən də kənarda qalmamışdır. Belə ki, məşrutə hərəkatı dövründə o, “Gizli əncümən”in üzvü olmuş və 1904-cü ildə yaradılmış “İnqilab komitəsi”nin əsas təşkilatçılarından biri kimi hərəkata öz töhfəsini vermişdir.

M.H.Rüşdiyyə türk və fars dillərində 30-a yaxın kitabın müəllifidir.Buraya “Vətən dili” və “Ana dili” dərslikləri ilə yanaşı “Bidayətüt-təlim”, “Kifayətüt-təlim”, "Nеhayətüt-təlim",“Nəsihətül-təlim”, “Təkmilüs-sərt”, “Təhsili-hesab”, "Üsuli-əqaid və ya ittihadi-bəşər", “Əlifbayi-sövti”,"Əlifbayi-Rüşdiyyə", “Tarixi-şifahi”, “Coğrafiyai-şifahi”, “Şəriəti-ibtidai” və b. dəyərli əsərlər daxildir. Həmin əsərlərin məzmunu elmi-publisistik və ədəbi-bədii xarakter daşıyır. Yəni Rüşdiyyə ictimai-siyasi və maarifçilik fəaliyyəti ilə yanaşı geniş elmi və bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Onun bədii yaradıcılığında həm yazıçılıq, həm də şairlik vardır.

Təəssüf ki, Rüşdiyyənin bu qədər zəngin yaradıcılıq irsi olmasına baxmayaraq onun əsərləri Quzey Azərbaycanda nəinki ayrıca nəşr olunmamış, hətta antologiyalara da çox cüzi bir hissəsi salınmışdır. O da acınacaqlı haldır ki, türkçülüyün tarixinə aid bir çox əsərlərdə türklük üçün bu qədər böyük işlər görmüş bu şəxsiyyətin adı belə çəkilməmişdir.

1925-ci ildə şovinist pəhləvi rejimi hakimiyyətə gəldikdən sonra Rüşdiyyənin başladığı mütərəqqi iş yarımçıq qalır. Belə ki, bu rejim türkcə tədrisi və nəşrləri qadağan edir. Rüşdiyyənin ictimai fəaliyyəti məhdudlaşdırılır, o, 1933-cü (1927-ci) ildə təqaüdə çıхaraqQum şəhərinə köçür və ömrünün sonunadək orada qalır. Böyük maarifçi 1944-cü il dеkabrın 10-da, Qum şəhərində vəfat etmişdir. Оnun sоn vəsiyyəti bеlə оlmuşdur: “Məni еlə yеrdə dəfn еdin ki, məktəblilər hər gün qəbrimin üzərindən kеçərkən ruhumu şad еtsinlər”

Qaynaqlar:

1. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. 4 cilddə. I cild. Bakı-1981.

2. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. XIX-XX əsrlər. 2 cilddə. I cild. AMEA Nizami ad. Əd. İn-tu, Cənubi Azərb. Ədəbiyyatı Şöbəsi. Bakı-2009.

3. Pərvanə Məmmədli, Cənubi Azərbaycan: ədəbi şəxsiyyətlər, portretlər. Bakı-2015.

4. Vidadi Müstafayev, Cənubi Azərbaycan. Milli şüur (XX əsrin I yarısı). Bakı-1998.

5. II beynəlxalq türk xalqları uşaq ədəbiyyatı konqresi. Tezislər. Bakı-2012

6. Səməd Niknam, Ana dilində ilk dərsliyimiz “Vətən dili” (məqalə). 2006.

 

Şirvani Ədilli, “Türküstan qəzeti”, 29.08.2017.

 


“Yaxın və Orta Şərq: İsrail-Həmas münaqişəsi” mövzusunda dəyirmi masa (28/10/2023)
21:21 / 07-11-2023
“Qarabağda antiterror əməliyyatı və onun doğurduğu nəticələr” mövzusunda dəyirmi masa (21/10/2023)
21:16 / 07-11-2023
“Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü” mövzusunda dəyirmi masa (14.10.2023)
21:05 / 07-11-2023
Elçibəyin məzarını ziyarət (24.06.2023)
23:36 / 27-06-2023
“Azərbaycan tarixinin aktual problemləri” mövzusunda II dəyirmi masa (17/06/2023)
23:20 / 27-06-2023
“Azərbaycan tarixinin aktual problemləri” mövzusunda I dəyirmi masa (10/06/2023)
23:02 / 27-06-2023
“Azərbaycan Cümhuriyyəti - 105” mövzusunda dəyirmi masa (27/05/2023)
22:27 / 09-06-2023
“22 may 2006 – Azərbaycanın Güneyində Milli Qiyam Günü” mövzusunda dəyirmi masa (21/05/2023)
22:09 / 25-05-2023
“Türkiyədə seçkilər və regiona təsiri” mövzusunda dəyirmi masa (13/05/2023)
20:09 / 19-05-2023
“Güney Azərbaycan Koordinasiya Mərkəzi”nin (GAKM) təqdimatı (22/04/2023)
21:31 / 22-04-2023
“31 Mart – Dünya Azərbaycanlılarının soyqırım günü” mövzusunda dəyirmi masa (01/04/2023)
13:34 / 02-04-2023
Güney Azərbaycan türklərinin “Azadlıq və ədalət yürüşü”nə dəstək məqsədilə dəyirmi masa (25/03/2023)
15:12 / 26-03-2023
“Türk dünyasında Novruz” mövzusunda dəyirmi masa (18/03/2023)
19:38 / 18-03-2023
“Bütöv Azərbaycan mübarizəsində qadınların rolu” mövzusunda dəyirmi masa (11/03/2023)
12:18 / 14-03-2023
“Bütöv Azərbaycan gənclərin gözü ilə” mövzusunda diskussiya (04/03/2023)
09:50 / 05-03-2023
“Azərbaycan gənclərinin Bütöv Azərbaycan haqqında düşüncələri” mövzusunda II dəyirmi masa (25/02/2023)
21:21 / 25-02-2023