BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Elektron kitablar, jurnallar və iri məqalələr

15:07 / 04-04-2015   /   baxış - 12918

 

BAO-nun ELEKTRON KİTABXANA BLOQU

 

 

Əlifba sırasına görə elektron kitablar,

jurnallar və iri məqalələr:

A

Arif Rəhimoğlu: Azərbaycan Türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları. Bakı-2016.

Arif Rəhimoğlu: Bütövlük qibləsinin Elçibəy yolu. Bakı-2016.

Arif Rəhimoğlu: İdeologiya. Məqalələr toplusu. Bakı-2017.

Arif Rəhimoğlu: Sosiologiyada partiyadaxili qruplaşmalar. Bakı-2016.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Dünyanın tacı türklər. Tarixi, siysi-ideoloji əsər. Bakı-2006. 

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Güney Azərbaycan türkləri son 100 ildə. Bakı-2012.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): M. B. Məmmədzadə haylar (ermənilər) haqqında (məqalə). Bakı-2019.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): O və biz. Bakı-2009.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Türkçülər. Tarixi - siyasi-ideoloji oçerklər. Bakı-2014

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Türklər. Oçerklər. Bakı-2012

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Türk mədəniyyət tarixinə giriş. Oçerklər. Bakı-2019

Azər Cəfərov: Azərbaycanda dinlər və məzhəblər bir dinin işığında. Bakı-2011.

Azər Cəfərov: Bəhai dini. Bakı-2005.

Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. 1-ci cild. Bakı-2007.

Azərbaycan tarixi - 7 cilddə. 2-ci cild. Bakı-2007.

Azərbaycan tarixi - 7 cilddə. 3-cü cild. Bakı-2007.

Azərbaycan tarixi - 7 cilddə. 4-cü cild. Bakı-2007

Azərbaycan tarixi - 7 cilddə. 5-ci cild. Bakı-2008.

Azərbaycan tarixi - 7 cilddə. 6-cı cild. Bakı-2008.

Azərbaycan tarixi – 7 cilddə. 7-ci cild. Bakı-2008.

B

Bəxtiyar Tuncay: Azərbaycan imperatorluğu. Bakı-2012

Bəxtiyar Tuncay: Azərbaycan türklərinin islamaqədərki dili və ədəbiyyatı. Bakı-2015

Bəxtiyar Tuncay: Etnoqonik miflər. Bakı-2014.

Bəxtiyar Tuncay: İdil bulqarları. Mənşəyi, qısa tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyəti. Bakı-2018.

Bəxtiyar Tuncay: Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Bakı-2010.

Bəxtiyar Tuncay: Qafqaz albanlarının yazılı irsi. 1-ci cild (rusca). Bişkek-2014.

Bəxtiyar Tuncay: Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı. Bakı-2009.

Bəxtiyar Tuncay: Mxitar Qoş və onun Törə Bitiyi (rusca). Bakı-2012.

Bəxtiyar Tuncay: Atropatena (məqalə). Bakı2012.

Bəxtiyar Vahabzadə: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. Bakı-2004.

Bəxtiyar VahabzadəSeçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. Bakı-2004.

Boris İşboldin: Tatar tarixindən oçerklər (rusca). 1973

C

Cabir Novruz: Seçilmiş Əsərləri. Bakı-2004.

D

Dilavər Əzimli: Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı - XVII əsrin I yarısı). Bakı-2012.

Dyakonov İ.M: Midiya tarixi. 2 cilddə. 1-ci cild (rusca). Bakı-2012. 

Dyakonov İ.M: Midiya tarixi. 2 cilddə. 2-ci cild (rusca). Bakı-2012. 

E

Eldar Əzizov: Difai. Bakı-2009. 

Eminə Yılmaz: Çuvaşlar və Çuvaşya (Suer Eker). Məqalə. Ankara-2012.

Ə

Əbülfəz Elçibəy: Azərbaycandan başlayan tarix. Bakı-2003.

Əbülfəz Elçibəy: Bütöv Azərbaycan yolunda. Bakı-2004.

Əhməd bəy Ağaoğlu: Sərbəst insanlar ölkəsində. Bakı-2001.

Əhməd bəy Ağaoğlu: Seçilmiş əsərləri. Bakı-2007.

Əli bəy Hüseynzadə: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. Bakı-2008.

Əli bəy Hüseynzadə: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. Bakı-2008.

Ələsgər Siyablı: Müəllimim-Liderim-Prezidentim (Elçibəy və Milli Azadlıq hərəkatı haqqında xatirələrim). Bakı-2018.

Əli Şamil: Qafqazda xristian türkləri və qaqauz izləri (məqalə). Kişinyov-2007.

Əli Şamil: Qaşqaylar və onların folkloru. Bakı-2020.

 
F

Faiq Ələkbərli: Qacarlar dövlətinin süqutu dövrü: Məşrutə hərəkatı və səttarxan (məqalə). Bakı-2021.

Faiq Ələkbərov: Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. I kitab. Bakı-2011.

Faiq Ələkbərov: Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. II kitab. Bakı-2014.

Faiq Ələkbərov: Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü. Bakı-2006.

Farsca-Azərbaycanca lüğət. Bakı-2007.

Firudin Ağasıoğlu: Azər xalqı. Bakı-2000.

Firudin Ağasıoğlu: Doqquz bitik: Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi. I bitik. Bakı-2014.

Firudin Ağasıoğlu: Doqquz bitik: Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi. II bitik. Bakı-2014.

Firudin Ağasıoğlu: Doqquz bitik: Azərbaycan türklərinin islamaqədər tarixi. III bitik. Bakı-2014.

Firudin Ağasıoğlu, Yusif Bağırzadə: Lidiya kralı Krez Azərbaycanda. Bakı-2011.

H

Həsən bəy Zərdabi: Seçilmiş Əsərləri. Bakı -1960

X

Xaqani Ayxan: Ağaclar payızda çiçəkləyəndə. Şeirlər. Bakı-2021.

Xeyirbəy Qasımov: Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı-2008.

K

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2 cilddə. I cild: A-M. Bakı-2005.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2 cilddə. II cild: M-Z. Bakı-2005.

Q

Qənirə Pirquliyeva: Şirvanşahlarda sikkələr. Bakı-2015.-

Qəzənfər Kazımov: Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı-2009.

 
L

Lazım Əsədli: "Albaniya tarixi" və erməni redaktorunun barmağı. Bakı-2012.-

Lev Qumilyov: Etnogenez və yerin biosferi. Bakı-2005.

M

Mahmud Allahmanlı: Folklorşünaslıq məsələləri. Bakı-2012.

Mahmud Kaşğari: Divanü luğat-it-türk (ümumi lüğət).

Məhərrəm Hüseynli: Seçilmiş əsərləri. 3 kitabda. I kitab: Azaflıdır şah ustadım. Şeirlər və poema. Bakı-2013.

Məhərrəm Hüseynli: Seçilmiş əsərləri. 3 kitabda. II kitab: Söz yaddaşım. Dastanlar, hekayələr, maraqlı əhvalatlar, xatirələr. Bakı-2014. 

Mirzə Ənsərli: Masonlar. Toplu. I kitab. Bakı-2010.

N

Nəsib Nəsibli: Güney Azərbaycan XIX əsrin qaranlıqlarında (məqalə). Bakı-2013.

Nəsib Nəsibli: İslam Cümhuriyyəti dövləti və Azərbaycan türklüyü (məqalə). Bakı-2014.

Nəsib Nəsibli: Pəhləvi rejiminin assimilyasiya siyasəti və ona müqavimət (məqalə)Bakı-2013.

Nigar Gözəlova: XVIII əsr Azərbaycan tarixi (rusca). Bakı-Moskva-2010.

 
P
 

R

Rafiq Qaradağ: Neft fırtınası. Bakı-2009.

Ramal Nadir: Alovdan yaranmışlar. Qarabağ atları və dünya türk atçılığı. Bakı-2013.

Ramazan Qafarov: Azərbaycan türklərinin mifologiyası (aftoreferat). Bakı-2010.

Ramil Ağayev: Ərəb Xilafəti dövründə "Azərbaycan" tarixi-coğrafi anlayışı, onun hüdudları və əhalisinin etnik tərkibi (məqalə). Bakı-2016.

Rəcəb Albayraq: Türklərin İranı. İstanbul-2013.

S

Səadət Qarabağlı: Üzeyir bəy Hacıbəylinin publisistikasında musiqi məsələləri (rusca). Bakı.

Süleyman Əliyarlı: Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Bakı-2012.

Süleyman RüstəmCənub şeirləri (Seçilmiş əsərlərin II cildi). Bakı-2005.

Solmaz Qaşqay: Manna dövləti. Bakı-1993.

Sədnik Paşa Pirsultanlı: Azərbaycan şifahi xalq şeiri və heca vəzninin inkişaf tarixi. Bakı-2013.

 

Ş

Şirvani Ədilli: Azərbaycan şeirində forma məsələləri. Bakı-2014.

Şirvani Ədilli: Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri. Bakı-2011.

Şirvani Ədilli: Mənim Odlar diyarım (şeirlər). Bakı-2011.

Şirvani Ədilli: Milli İdeologiyamız: Türklük, Çağdaşlıq, İslam. Bakı-2013.

Şirvani Ədilli: Tək vətən sevgisi bəsdir. Şeirlər, hekayələr, məqalələr. Bakı-2022.

T

Tahir Saleh: Dərbəndə gəl (şeirlər və lirik poema). Dərbənd-1998.

Tahir Saleh: Mən də belə doğulmuşam (şeirlər). Dərbənd-2008.

Tahir Saleh: Yollarda bərkiyən ömür. (faktlar, məqalələr, oçerklər). Dərbənd-2011.

Tatar arxeologiyası. Məqalələr toplusu (rusca). Kazan-1997.

Tofiq Bayram: Seçilmiş Əsərləri. Bakı-2005.

Türklər və ermənilər. Bakı-1996.-

U

Ukraynada türkdilli xalqlar. Kiyev-2010.

Y

Yadigar Əliyev: Gəncədə alban yazısı (məqalə). 2009.

Yusif Balasaqunlu: Qutadğu-bilig. Bakı-2006.

Z