BÜTÖV AZƏRBAYCAN OCAQLARI
Elektron Kitablar, jurnallar və iri məqalələr

14:50 / 04-04-2015   /   baxış - 319

 

 

 

BAO-nun ELEKTRON KİTBVANA bloqu

A

 Arif Rəhimoğlu: Azərbaycan türkcəsinin düzgün yazı qaydaları. Bakı-2008.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Dünyanın tacı türklər. Tarixi, siysi-ideoloji əsər. Bakı-2006. 

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Güney Azərbaycan türkləri son 100 ildə. Bakı-2012.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): O və biz. Bakı-2009.

Aydın Qasımlı (Mədətoğlu): Türklər. Oçerklər. Bakı-2012

Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. 1-ci cild

Azərbaycan tarixi7 cilddə. 2-ci cild

Azərbaycan tarixi7 cilddə. 3-ci cild

Azərbaycan tarixi7 cilddə. 4-ci cild

Azərbaycan tarixi7 cilddə. 5-ci cild

Azərbaycan tarixi7 cilddə. 6-ci cild

Azərbaycan tarixi – 7 cilddə. 7-ci cild

 

B

Bəxtiyar Tuncay: Azərbaycan imperatorluğu.

Bəxtiyar Tuncay: Azərbaycan türklərinin islamaqədərki dili və ədəbiyyatı.

Bəxtiyar Tuncay: Etnoqonik miflər. Bakı-2014. 

Bəxtiyar Tuncay: Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Bakı-2010.

Bəxtiyar Tuncay: Qafqaz albanlarının yazılı irsi. 1-ci cild (rusca). Bişkek-2014.

Bəxtiyar Tuncay: Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı. Bakı-2009.

Bəxtiyar Tuncay: Mxitar Qoş və onun Törə Bitiyi (rusca). Bakı-2012.

Bəxtiyar Tuncay: Atropatena.

Bəxtiyar Vahabzadə: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. Bakı-2004.

Bəxtiyar Vahabzadə: Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. Bakı-2004.

 

C

Cabir Novruz: Seçilmiş Əsərləri. Bakı-2004.

 

D

Dilavər Əzimli: Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı- XVII əsrin I yarısı). Bakı-2012.

Dyakonov İ.M: Midiya tarixi. 2 cilddə. 1-ci cild (rusca). Bakı-2012. 

Dyakonov İ.M: Midiya tarixi. 2 cilddə. 2-ci cild (rusca). Bakı-2012. 

 

E

Eldar Əzizov: Difai. Bakı-2009. 

Eminə Yılmaz: Çuvaşlar və Çuvaşya (Suer Eker). Məqalə.

 

Ə

Əbülfəz Elçibəy: Azərbaycandan başlayan tarix. Bakı-2003.

Əhməd bəy Ağaoğlu: Azad İnsanlar ölkəsində.

Əhməd bəy Ağaoğlu: Seçilmiş əsərləri.

Əli bəy Hüseynzadə: Seçilmiş əsərləri.

F

 

Faiq Ələkbərov: Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. I kitab. B-2011.

Firudin Ağasıoğlu: Azər xalqı. Bakı-2000.

Firudin Ağasıoğlu, Yusif Bağırzadə: Lidiya kralı Krez Azərbaycanda. Bakı-2011.

 

X

Xeyirbəy Qasımov: Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Bakı-2008.

 

Q

Qəzənfər Kazımov: Azərbaycan dilinin tarixi. Bakı-2009.

 

L

Lazım Əsədli - "Albaniya tarixi" və erməni redaktorunun barmağı. Bakı-2012.

Lev Qumilyov: Etnogenez və yerin biosferi. Bakı-2005.

 

 

M

Mahmud Allahmanlı: Folklorşünaslıq məsələləri. Bakı-2012.

Mahmud Kaşğari: Divanü luğat-it-türk.(ümumi lüğət). 

Mirzə Ənsərli: Masonlar. I kitab. Bakı-2010.ı

 

N

 

Nəsib Nəsibli: Güney Azərbaycan XIX əsrin qaranlıqlarında. Bakı-

Nəsib Nəsibli: İslam cümhuriyyəti dövlət və Azərbaycan türklüyü. Bakı-2014.

Nəsib Nəsibli: Pəhləvi rejiminin assimilyasiya siyasəti və ona müqavimət. Bakı - 2013

 
 
P
 

Palamarçuk S.V:  Bucaq türkləri (məqalə).

 

R

 

Rafiq Qaradağ: Neft fırtınası. Bakı-2009.

Ramal Nadir: Alovdan yaranmışlar. Qarabağ atları və dünya türk atçılığı. Bakı-2013.

Ramazan Qafarov: Azərbaycan türklərinin mifologiyası (aftoreferat). Bakı-2010.

Rəcəb Albayraq: Türklərin İranı. İstanbul-2013.

 

S

Süleyman Əliyarlı: Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Bakı-2012.

Süleyman Rüstəm: Seçilmiş Əsərləri. 3 cilddə. I cild. Bakı

Süleyman Rüstəm: Seçilmiş Əsərləri. 3 cilddə. II cild. Bakı

Solmaz Qaşqay: Manna tarixi. Bakı-1993.

Sədnik Paşa Pirsultanlı: Azərbaycan şifahi xalq şeiri və heca vəzninin inkişaf tarixi. Bakı-

 

Ş

 

Şirvani Ədilli: Azərbaycan şeirində forma məsələləri. Bakı-2014.

Şirvani Ədilli: Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri. Bakı-2011.

Şirvani Ədilli: Milli İdeologiyamız: Türklük, Çağdaşlıq, İslam. Bakı-2013.

 

T

 

Tahir Saleh: Dərbəndə gəl (şeirlər və lirik poema). Dərbənd 1998

Tahir Saleh: Mən də belə doğulmuşam (şeirlər). Dərbənd 2008

Tahir Saleh: Yollarda bərkiyən ömür. (faktlar, məqalələr, oçerklər)

Tatar arxeologiyası

Tatar tarixindən oçerklər

Tofiq Bayram:  Seçilmiş Əsərləri. Bakı

Türklər və ermənilər. 

 

U

 

Ukraynada türkdilli xalqlar. Kiyev-2010.

 

Y

Yadigar Əliyev: Gəncədə alban yazısı (məqalə). 2009.

Yusif Balasaqunlu: Qutadğu-bilig. Bakı-2006.

 Tarix
16:41 / 19-12-2014